Aansprakelijkheid

De Combi Amsterdam betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site, wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Indien u onjuistheden of andere onregelmatigheden constateert, of wanneer er enige reden is tot twijfel, vragen wij u dit te via ons contactformulier, zodat wij eventueel maatregelen kunnen nemen. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. U kunt de disclaimers van de verschillende organisaties gelinkt op deze site, nalezen op de site van de desbetreffende organisatie. Indien u via deze internetsite een pagina raadpleegt van derden (zgn. link) wijzen wij u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde, die op de betreffende pagina wordt genoemd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites. De Combi Amsterdam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de informatie op deze site.

E-mailberichten

Op alle door De Combi Amsterdam verzonden e-mails is onderstaande disclaimer van toepassing:
De informatie verzonden via e-mailberichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan onderworpen zijn aan een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde zonder toestemming van de afzender of geadresseerde en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van de informatie kennis te nemen, is onrechtmatig. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd tot kennisneming, (a) is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden, niet toegestaan en (b) wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen. Verzender staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Iedere aansprakelijkheid in verband hiermee wordt dan ook afgewezen .

Copyright

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. De site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze bezoekers, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van De Combi Amsterdam is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. De Combi Amsterdam acht zich niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot de site of de informatie op een aan De Combi Amsterdam gelinkte site.